Scroll to top
Można uczyć inaczej w sposób, który wszystkim da satysfakcję. Przedmioty artystyczne i informatyka mogą w tym zakresie sprawić cuda. Nauka przez doświadczanie, eksperymentowanie i samodzielne poszukiwanie treści wspomaga umiejętności i może mieć wpływ na bardziej efektywne nauczanie.

Doświadczać jak Leonardo – budowanie kultury uczenia się i kreatywności

CC

  1. „Doświadczać jak Leonardo – budowanie kultury uczenia się i kreatywności” by Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w ramach POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE [https://popojutrze2.pl] CC BY-SA 4.0 zrealizowanych przez Aleksandra Kaczmarek, Alicja Wolińska, Małgorzata Kaczmarek-Giergasz – w ramach projektu realizowanego przez SENSE Consulting sp. z o. o.
  2. Majątkowe prawa autorskie do udostępnionego utworu należą do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej zwany „Licencjodawcą”), który udzielił udostępniającemu niniejszy utwór licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, tj.  nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, tj. do zwielokrotniania i dzielenia się utworem w całości i części, a także tworzenia i zwielokrotniania i dzielenia się utworami zależnymi do tego utworu (dalej zwana „Licencją”).
  3. Treść Licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
  4. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje utwór licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących utworu licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do licencjobiorcy.
  5. Utwór na Licencji dostępny jest na https://popojutrze2.pl/innowacje