Scroll to top
ogłoszenia

NABÓR I (zakończony)

Ogłoszenie z dn. 15.12.2021 r. – Lista Rankingowa do Etapu Upowszechniania

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces inkubacji. Za nami spotkanie z Ekspertami Komisji Oceny Wniosków, które było ukoronowaniem całego, trwającego ponad rok procesu.

Serdecznie dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji, aktywny udział w warsztatach, za dziesiątki rozmów i setki stron wypełnionych dokumentów oraz raportów.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy listę rankingową w ramach selekcji do Etapu Upowszechniania. Wszystkim Zespołom gratulujemy oceny.

Lista do pobrania:

Ogłoszenie z dn. 20.04.2021 r. – Harmonogram INKUBACJI

Do pobrania zaktualizowany harmonogram etapu inkubacji w Naborze I w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE: inkubacja I nabór_harmonogram

Ogłoszenie z dn. 26.02.2021 r. – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy etap selekcji innowacji społecznych do etapu grantu i inkubacji w Naborze I w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE i tym samym publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po rozpatrzeniu odwołań.

Gratulujemy grantobiorcom, a tym z Państwa, których Koncepcje nie otrzymały rekomendacji do grantu, bardzo dziękujemy za udział w etapie preinkubacji. Doceniamy Wasze zaangażowanie i wkład w rozwój proponowanych innowacji. Zapraszamy do udziału w kolejnych naborach.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Lista do pobrania:

ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku grupy 20/POPO/2020 zaktualizowano punktację po wykryciu omyłki pisarskiej w jednej z kart oceny. Korekta punktacji nie wpływa na położenie grupy 20/POPO/2020 na liście.

 

Ogłoszenie z dn. 10.02.2021 r. – Wstępna lista rankingowa 

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Koncepcji Innowacji Społecznych.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny, a tych spośród Was, którzy w tej edycji nie otrzymali rekomendacji do grantu, już dziś zapraszamy do drugiej. Wierzymy, że Wasze pomysły są wartościowe, dopracujcie je i wróćcie.

Lista do pobrania:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

UWAGA! Informacja o skierowaniu Koncepcji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu. Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Harmonogramu projektu, dostępnego na stronie internetowej https://popojutrze2.pl.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Ogłoszenie z dn. 14.12.12.2020 r. – Składanie Koncepcji Innowacji Społecznych

Drodzy Innowatorzy!
Przypominamy, iż udział w etapie preinkubacji kończy się opracowaniem Koncepcji Innowacji Społecznej (KIS). Należy ją sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik 3a do niniejszych Procedur. Jednocześnie informujemy, iż wydłużyliśmy termin składania KIS do 7 stycznia 2021 r.

Załącznik 3a można pobrać tu, bądź wypełnić formularz KIS online.

UWAGA! Złożone Koncepcje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

KIS powinny być podpisane i opieczętowane (jeśli dotyczy) zgodnie z wymogami określonymi w pkt. II.B.2 Procedur.
KIS mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. W przypadku składania KIS poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał KIS będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.
Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Realizatora projektu, a przyjęcie Koncepcji będzie każdorazowo potwierdzane. W przypadku zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl datą wpływu będzie data wysłania formularza w platformie, przy czym Zgłoszenie zostanie uznane za ważne wyłącznie w przypadku dopełnienia obowiązku jego przesłania w formie wskazanej powyżej.
Ocena i selekcja KIS będzie dokonywana w sposób określony w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE za pomocą Karty oceny, której wzór stanowi załącznik 3b do niniejszych Procedur.

Zgodnie z harmonogramem dla Naboru I planowany termin obrad KOW to 26.01.2021 r. Natomiast przewidywana data publikacji wyników oceny KIS to 02.02.2021 r.

Ogłoszenie z dn. 10.11.2020 r. – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy, informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie preinkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

LISTA RANKINKOWA ZAKTUALIZOWANA – NABÓR I

Ogłoszenie z dn. 30.10.2020 r. – Wyniki Naboru I

Szanowni Państwo, informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną
i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową
z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.

LISTA RANKINGOWA

Dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze.
Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze.

Ogłoszenie z dn. 23.09.2020 r. – Konsultacje telefoniczne

Ruszył już I nabór wniosków w projekcie, który potrwa do 06/10/2020 r.
W związku z tym uruchamiamy dla Państwa możliwość kolejnych konsultacji, które odbędą się:

  • 29 września, w godzinach 09:00 – 11:00
  • 2 października, w godzinach 09:00  – 11:00.

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie pod numerem 61 843 26 11.

Trzymamy kciuki za Wasze pomysły i zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Ogłoszenie z dn. 16.09.2020 r. – Nabór I

Drodzy Innowatorzy!

Otrzymaliśmy akceptację Procedur od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tym samym z wielką radością ogłaszamy rozpoczęcie I naboru zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

I nabór organizowany jest w dniach 22.09.2020-6.10.2020.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH. Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujcie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich formularzy.

Całość najlepiej wypełnia się na komputerze.

Aktualny harmonogram wsparcia znajdą Państwo TUTAJ.

zgłoszenia online

I nabór organizowany jest w dniach 22.09.2020-6.10.2020.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH. Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujcie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich formularzy.

Całość najlepiej wypełnia się na komputerze.

Aktualny harmonogram wsparcia znajdą Państwo TUTAJ: Harmonogram_zaktualizowany.

dokumenty

Dla tych z Was, którzy preferują tradycyjną metodę uzupełnienia dokumentów, komplet jest do pobrania poniżej.

 

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis albo parafkę/ podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.