Scroll to top
FAQ
i3

FAQ w projekcie

czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

ETAP PRZYJMOWANIA WSTĘPNEJ SIN

Pytanie 18: W jakiej formie składamy Wstępny SIN, biorąc pod uwagę, że składa się on z pliku Word i Excel?

Odpowiedź: Wstępny SIN (zał. 3a) składa się z dwóch części:

 1. Część opisowa (Wypełniana w pliku Word lub na PLATFORMIE)
 2. Część z budżetem i harmonogramem – wypełniana w pliku Excel.

Procedury przewidują 3 sposoby złożenia Wstępnej SIN:

Sposób 1: 

Jeżeli składacie Państwo Wstępny SIN wysyłając  go na maila popojutrze2@senseconsulting.pl należy załączyć:

 1. część opisowa – skan dokumentu, który pierwotnie wypełniliście w Word podpisany odręcznie lub podpisany elektronicznie (Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji – czytelny lub podpis nieczytelny z pieczęcią imienną ALBO podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przypadku grupy nieformalnej podpisy składają wszystkie osoby wchodzące w skład grupy).
 2. Wypełniony plik z budżetem i harmonogramem w Excelu (wszystkie arkusze składające się na: Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz Podsumowanie)
 3. Skan wskazanego powyżej pliku z budżetem – wszystkie arkusze składające się na: Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz Podsumowanie.

Wszystkie strony Wstępnego SIN powinny być zaparafowane.

Sposób 2: 

Wysyłając Wstępny SIN za pośrednictwem PLATFORMY otrzymacie na wskazanego maila plik PDF z częścią opisową SIN oraz Excel, który załączyliście na platformie, analogicznie w ciągu 5 dni przesyłacie w formie skanu na adres: popojutrze2@senseconsulting.pl

 1. Podpisany we wskazanym miejscu plik PDF (zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej),
 2. Wypełniony plik z budżetem i harmonogramem w Excelu (wszystkie arkusze składające się na: Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz Podsumowanie)
 3. Skan wskazanego powyżej pliku z budżetem – wszystkie arkusze składające się na: Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz Podsumowanie.

Wszystkie strony Wstępnego SIN powinny być zaparafowane.

Sposób 3: 

Możecie też Państwo przesłać lub dostarczyć dokumenty do siedziby SENSE consulting, wówczas przekazujecie Państwo dokumenty z oryginalnymi podpisami (Część opisowa Wstępnej SIN podpisana we wskazanym miejscu + wydrukowane i zaparafowane arkusze Excel). Wszystkie strony Wstępnego SIN powinny być zaparafowane.

Wybierając taką formę dostarczenia dokumentów prosimy o przesłanie nam Pliku Excel z budżetem i harmonogramem na maila: popojutrze2@senseconsulting.pl

Przypominamy, że Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie wymagany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

Ponadto SIN należy złożyć do 17.01.2022. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Realizatora projektu, a przyjęcie Wstępnej Specyfikacji będzie każdorazowo potwierdzane. W przypadku zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl datą wpływu będzie data wysłania formularza w platformie, przy czym Zgłoszenie zostanie uznane za ważne wyłącznie w przypadku dopełnienia obowiązku jego przesłania w formie wskazanej w pkt. II.B.3. Procedur.

Pytanie 17: Co należy rozumieć pod nazwą: ``opracowanie raportu/ analiza danych/ ewaluacja`` określoną w taryfikatorze do projektu? Czy w ramach tej pozycji każda grupa innowatorów ma opracować obowiązkowo raport i w nim sprawozdać, co zostało wykonane w naszej innowacji i z jakim efektem? Czy jest to coś zupełnie innego, a sprawozdanie i tak będziemy robić niezależnie?

Odpowiedź: Taryfikator pokazuje szereg różnych kosztów, na których możecie się opierać tworząc budżet. Wskazana pozycja nie odnosi się do opracowania raportu z testowania, choć oczywiście taki raport musi powstać po każdym etapie, aby podsumować wyniki badań. Możecie taki koszt zamieścić w budżecie – czyli czas potrzebny na opracowanie raportu, jest to wynagrodzenie innowatora, które zostało oszacowane na poziomie 100 zł/godzinę pracy. Pamiętajcie, że koszt musi być racjonalny, a w uzasadnieniu należy wskazać min. liczbę stron jaką raport będzie zawierać.

Pytanie 16: Czy w ramach naszej koncepcji możemy przewidzieć zamieszczenie wytworzonych materiałów i narzędzi w projekcie na naszej stronie internetowej? Mamy zakładki, gdzie już teraz są pewne informacje do uczniów i doradców zawodowych i chcielibyśmy to rozbudować poprzez dodanie nowych materiałów. Czy jednak powinna być założona nowa, poświęcona projektowi strona internetowa, która będzie zawierała tylko materiały i narzędzia wytworzone w projekcie?

Odpowiedź: Możecie zamieścić materiały na swojej stronie internetowej, ale nie może to generować kosztów w budżecie. W przypadku stworzenia platformy internetowej – koszty można uwzględnić w budżecie, ale musi to być osobna strona internetowa. Jeśli tworzycie podręcznik, to sam podręcznik jest nośnikiem, więc koszty zamieszczenia na stronie nie są zasadne.

Pytanie 15: Czy można zatrudnić grafika komputerowego do przygotowania materiałów informacyjnych (zaprojektowania ulotek, broszur)?

Odpowiedź: Oczywiście, można zatrudnić grafika. Jednak wątpliwość budzi fakt, czy koszt materiałów informacyjnych będzie kwalifikowalny. Jeśli materiały informacyjne stanowią część innowacji, a nie są częścią działań promocyjnych, wówczas powinny zostać uznane jako kwalifikowalne.

Pytanie 14: Czy innowatorzy powinni mieć zawarte umowy z Wnioskodawcą na realizację działań w ramach tego projektu, jeśli zakładamy wynagrodzenie ich pracy w ramach projektu? Jakiego rodzaju prace mogą być w tym ujęte? Zakładamy opracowanie treści merytorycznej do ulotek, folderów, broszur, które opracujemy, stworzenie gier zawodoznawczych na istniejących stronach Kahoot i Quizizz oraz bieżącą obsługę projektu - opracowanie materiałów, sprawozdań, testowanie. Czy takie działania mogą być uzasadnieniem dla poniesionych kosztów?

Odpowiedź: Dla porządku, skoro stroną jest Wnioskodawca, należy zawrzeć umowy z wykonawcami. Rozliczanie może nastąpić przykładowo na podstawie samych faktur, to już zależy od Waszych praktyk i preferencji. Pamiętajcie jednak, że koszty w budżecie nie mogą mieć charakteru administracyjnego, nie można wpisywać kosztów promocyjnych, kosztu wynajmu biura, przesyłek, zarządzania projektem itp. Ale już koszt opracowania raportu tak – czyli to wszystko, co jest bezpośrednio związane z innowacją można finansować.

Pytanie 13: Nasza grupa składa się z doradców zawodowych i psychologów. Czy prace konsultacyjne wykonane przez te 2 grupy osób mamy traktować w budżecie jako pracę doradcy zawodowego i psychologa w przeliczeniu na godziny ich pracy, czy mam ich ująć jako innowatorów (tak jak pozostałych członków grupy)? Jak rozliczyć się z tymi osobami?

Odpowiedź: Sposób rozliczenia nie ma dla nas znaczenia, można zawrzeć umowę zlecenie/ umowę o pracę. W budżecie można wskazać wynagrodzenie innowatorów, a w uzasadnieniu wskazać, że innowator realizujący dane wsparcie jest doradcą zawodowym/psychologiem z określonymi kwalifikacjami.

Pytanie 12: Czy poza kwotami określonymi w taryfikatorze (4046,70 - 6150 zł) można jeszcze dodatkowo zaangażować grafika lub programistę do budowania platformy? W przedstawionych kwotach są najczęściej dostępne dość proste rozwiązania jeśli chodzi o platformy, a rozbudowa wymaga zaangażowania dodatkowych godzin roboczych. Czy jeśli wybieram zbudowanie platformy w wyznaczonym budżecie, to już nie mogę na Etapie I zatrudniać grafika/programistę do jej rozbudowy?

Odpowiedź: Jest możliwe ujęcie w budżecie innych kosztów dot. platformy, jednak należy pamiętać, aby ten wydatek uzasadnić i wskazać, jakie prace zostaną wykonane czyli zakres prac w poszczególnych pozycjach. Dla przykładu można ująć to w ten sposób:  

Dostosowanie/rozbudowa platformy w zakresie …. – prace programistyczne x liczba godzin roboczych x stawka 

Dostosowanie/rozbudowa platformy w zakresie …. – praca grafika x liczba godzin roboczych x stawka 

Pytanie 11: Ile czasu mają trwać poszczególne etapy w ramach inkubacji?

Odpowiedź: 1 etap trwa ok. 6 tygodni od momentu podpisania umowy (czyli mniej więcej do końca listopada).

2 etap najdłuższy, trwa ok. 3 miesięcy (oddanie 2 prototypu +/- koniec lutego). 

3 etap trwa mniej więcej do końca marca.

Rekomendacja jest taka, by od momentu podpisania umowy całość zamknęła się w 6 miesiącach.

Pytanie 10: Czy organizator projektu pokrywa koszty dojazdu na KOW?

Odpowiedź: Niestety nie mamy przewidzianych zwrotów kosztów dojazdu w budżecie projektu i nie możemy ich pokryć.  

Pytanie 9: Jakie dokumenty należy przygotować, aby można było dołączyć nowego członka zespołu?

Odpowiedź: Mamy tutaj różne rozwiązania w zależności od rodzaju grupy:
W przypadku grup formalnych – osobę dopisujemy do Wstępnej SIN w punkcie, w którym wymagany jest opis zespołu – wskazując, że to nowy członek zespołu.  

W przypadku grup nieformalnych: dołączacie wypełniony załącznik 1e: Formularz dla osoby dołączającej do grupy nieformalnej na etapie preinkubacji/ inkubacji. 

Jeżeli do grupy formalnej dołącza inny podmiot (powstaje konsorcjum) – wówczas dołączacie załącznik 1e: Formularz dla podmiotu dołączającego do grupy formalnej. 

Pytanie 8: Pytanie dotyczy wysłania finalnej wersji SIN - czy plik może być podpisany elektroniczną wersją podpisu, czy należy wysłać skan podpisany ręcznie?

Odpowiedź: Zasady są takie same, jak w przypadku składania dokumentów w ramach preselekcji, czyli w przypadku grup nieformalnych podpisują wszyscy członkowie grupy, w przypadku formalnych – osoba / osoby upoważnione wskazane w KRS. Można stosować podpis elektroniczny. Szczegóły dot. podpisów są opisane w procedurach w punkcie II.E.3 w powiązaniu z punktami II.B.2 i II.B.3. 

Pytanie 7: Na podstawie jakiej formy testujący mają ocenić innowację i potwierdzić gotowość do jej stosowania? Czy mogą być to ankiety własne, czy przewidziane są inne formy?

Odpowiedź: Mogą to być takie narzędzia, jak: ankieta oceny działania innowacji, weryfikująca min. co jest dobrze, co dodać/ zmienić, a także ankieta badająca poziom gotowości do stosowania innowacji.

Pytanie 6: Czy wskazania procentowe wynikające z instrukcji dot. wskaźników testowania, są wytycznymi, czy przykładami?

Odpowiedź: Możecie założyć inne wskaźniki procentowe, jednak celem pomiaru wskaźników jest sprawdzenie, czy innowacja działa. Poziom wskaźnika może być negocjowany na etapie podpisania umowy o udzielenie grantu.  

Pytanie 5: Na jakiej grupie należy przetestować innowację, aby móc rozliczyć projekt?

Odpowiedź: Według wskazań Ministerstwa należy testować na grupie między 5 a 10 odbiorców z każdej grupy oraz między 3 a 5 osób z każdej grupy użytkowników, które wskażecie. Jeżeli macie 3 grupy odbiorców testujecie na minimum 15 osobach.  Natomiast jeżeli są np. 2 grupy użytkowników, a 1 odbiorców, to testujecie na minimum 11 osobach (2 x 3 + 5).  

To wszystko powinno być ujęte w raporcie końcowym. Będziemy wymagać także formularzy zgłoszeniowych, których wzory dostarczamy.

Pytanie 4: Czy na etapie testowania, powinniśmy używać testów standaryzowanych, czy testów specjalnie stworzonych przez ekspertów?

Odpowiedź: Testujecie produkty, jednak najlepiej używać testów/metod, które są uznane – np. opisane w badaniach, powszechnie znane i stosowane, a nie tylko wymyślone przez Was. Powyższe nie wyklucza w niektórych przypadkach możliwości używania testów stworzonych przez ekspertów.

Pytanie 3: Jakich form testowania możemy używać do testowania produktów, czy mogą to być wywiady i ankiety własne?

Odpowiedź: Mogą to być wywiady pogłębione, ankiety, które możecie sami zbudować. Do badania wzrostu poziomu wiedzy zazwyczaj będą używane pre-testy i post-testy.  

Pytanie 2: Czy w punkcie II.3 SIN powinniśmy opisać tylko grupę odbiorców czy również pozostałe grupy (użytkowników, użytkowników/odbiorców).

Odpowiedź: Opisujecie wartość dodaną w odniesieniu do grupy odbiorców i użytkowników (dla wszystkich grup wyróżnionych w punkcie II.2).  Inne grupy czyli np. pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego itp., które pośrednio mogą korzystać z innowacji, mają na nią wpływ, wpisujecie w punkcie: WARTOŚĆ DODANA (dla innych niż główne grupy). Natomiast w punkcie NEGATYWNE KONSEKWENCJE opisujecie w odniesieniu zarówno do grup odbiorców i użytkowników, innych grup.

Pytanie 1: Jaką grupę opisujemy w części II.2 Wstępnej SIN: odbiorców, użytkowników, użytkowników/odbiorców projektu?

Odpowiedź:

Opisujecie odbiorców i użytkowników innowacji – maksymalnie 3 grupy pamiętając o tym, że jeżeli Wasze narzędzie służy/umożliwia samodzielną naukę to odbiorca może być jednocześnie użytkownikiem. 

ETAP PRESELEKCJI ZGŁOSZEŃ

Pytanie 23: Czy w przypadku aplikacji oraz gier komputerowych jest możliwość zatrudnienia w ramach zespołu profesjonalnego testera danej technologii w celu zapewnienia użytkownikom produktu pozbawionego wad technicznych?

Odpowiedź: Jest to możliwe. Proszę pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośredni służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Pytanie 21: Czy jako liderka grupy zawieram umowy z członkami zespołu i konsultantami? Jeśli tak, to czy jest preferowany / wymagany typ umowy i kto w tym przypadku jest stroną zatrudniającą?

Odpowiedź: Realizator nie wymaga przedkładania umów na wykonanie konkretnych zadań związanych z pracą nad koncepcją innowacji. Nie wymagamy także przedłożenia umowy z członkiem zespołu, który pracuje nad innowacją w ramach grupy nieformalnej. W ramach budżetu grantu można zaplanować wydatek związany z pracą zespołu nad innowacją (np. określając liczbę godzin x stawka za godzinę). Można także zaplanować wydatek związany z konsultacją / doradztwem / ekspertyzą. Należy pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośredni służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Pytanie 20: Jak wygląda rozliczanie grantu po stronie grantobiorcy?

Odpowiedź:

Zasady dot. rozliczania grantów reguluje punkt VII procedur.

W umowie grantowej zobowiązujecie się Państwo do realizacji grantu zgodnie z jego przeznaczeniem. Realizator projektu, będzie rozliczał transzę przekazanego grantu poprzez weryfikację i potwierdzenie realizacji zadań przewidzianych w Specyfikacji innowacji oraz na podstawie uzyskanych rezultatów. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą przez Realizatora sprawdzane. Rozliczamy się tylko z etapów prac nad innowacją.

Pytanie 19: Czy projekt powinien być non profit czy może być nastawiony na zysk?

Odpowiedź: Należy pamiętać, że w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. finalny produkt innowacji będzie udostępniany odbiorcom nieodpłatnie. W umowie grantowej zostaną również zawarte zapisy dotyczące praw autorskich gwarantujące możliwie najszerszy bezpłatny dostęp do utworów, które zostaną wypracowane w projekcie. Wzór umowy o przekazanie praw autorskich stanowi załącznik nr 5b do niniejszej Procedury.

Pytanie 18: Czy są może bardziej szczegółowe wytyczne co do wydatków na jakie spożytkowany będzie grant ? Czy np. może być on wydany na wynagrodzenia dla członków projektu lub zatrudnienie dodatkowych osób?

Odpowiedź: Wszystkie koszty w budżecie grantu powinny bezpośrednio dotyczyć rozwoju koncepcji innowacji, być związane z prototypowaniem i testowaniem pomysłu. W ramach budżetu można wycenić pracę członków zespołu, a także zaangażować osobę / zlecić usługę niezbędną do realizacji koncepcji innowacji (np. prace programistyczne / prace graficzne). Informacje dot. budżetu znajdują się w Procedurach, w części III: Przeznaczenie grantów i proces inkubacji. Polecam także zapoznać się z załącznikiem nr 4 do procedur > komplet dokumentów.

Pytanie 17: Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące kwestii dostępności?

Odpowiedź: Dokumenty i pliki dotyczące tego zagadnienia znajdują się na samym dole głównej strony projektu >> WWW

Standardy dostępności >> TU

Więcej o dostępności >> TU

Pytanie 16: Jeżeli wystąpimy o grant jako szkoła, to czy umowa podpisywana jest ze szkołą czy Gminą (organem prowadzącym) ? Czy może ją podpisać dyrektor szkoły? Czy transza wpływa de facto na konto gminy jako pozyskane środki przez szkołę?

Odpowiedź: Umowa może zostać podpisana ze szkołą na podstawie upoważnienia dla dyrektora szkoły od organu prowadzącego. Jeżeli szkoła nie ma konta bankowego prawdopodobnie transza może wpływać na konto gminy – to jednak zostanie ustalone przy podpisywaniu umowy o przyznanie grantu.

Pytanie 15: Czy grupa nieformalna powinna założyć osobne konto bankowe aby otrzymywać transze grantu?

Odpowiedź: NIE, może to być konto już istniejące np. lidera grupy.

Pytanie 14: Czy powstająca fundacja może złożyć zgłoszenie do projektu?

Odpowiedź: Jeżeli Fundacja jest zarejestrowana w KRS – może zgłosić się jako grupa formalna. Jeżeli jednak fundacja jeszcze nie została zarejestrowana w KRS, możecie Państwo zgłosić się jako grupa nieformalna – czyli minimum 2-osoby pełnoletnie, które są gotowe do pracy nad koncepcją innowacji.

Pytanie 13: Czy uzyskanie dodatkowych punktów premiujących na podstawie akredytacji z placówki oświatowej może być poświadczone w formie listu intencyjnego podpisanego przez dowolną osobę reprezentującą władzę szkoły, w którym wskazano, iż szkoła jest zainteresowana wzięciem udziału w procesie testów proponowanej innowacji? Czy w ramach listu powinny być podane jakieś dodatkowe informacje?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem kryterium:

Czy proponowana koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie innowacji społecznej w swojej placówce?

By uzyskać punkty premiujące w ramach przedmiotowego kryterium, należy jednoznacznie wskazać jaką placówkę reprezentuje zespół proponujący daną innowację społeczną oraz potwierdzić, że w przypadku wejścia do procesu inkubacji możliwe będzie przeprowadzenie jej testów w danej placówce (opis powinien być zawierać numer placówki oświatowej).

Pytanie 12: Czy zgłoszenia dokonuje na podstawie formularza w moim przypadku grupy nieformalnej i karty innowacji? Czy jeszcze jakieś dokumenty są niezbędne?

Odpowiedź: Przyjmowanie zgłoszeń zostało opisane w „Procedurach”, które znajdzie Pani tutaj: PROCEDURY

Przyjmowanie zgłoszeń w ramach każdego z naborów będzie trwać minimum 14 dni. Zgłoszenie składać się będzie z:

1. wstępnego Formularza zgłoszeniowego: wg osobnych wzorów dla grup nieformalnych i formalnych, (odpowiednio załącznik 1a i 1b do niniejszych Procedur), zawierającego:

 • podstawowe dane kontaktowe
 • deklarację uczestnictwa w Projekcie, potwierdzającą brak przesłanek do wykluczenia
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Karty Innowacji: wg wzoru 1c do Procedur, zawierającej:

 • opis koncepcji Innowacji Społecznej z obszaru KSZTAŁCENIA
 • prezentację kompetencji i doświadczenia członków grupy: minimum 2 osoby
 • opis sposobu wpisywania się w kryteria premiujące Projektu
 • opis sposobu spełniania wymogu zapewnienia DOSTĘPNOŚCI Innowacji Społecznej
 • oświadczenia potwierdzające INNOWACYJNOŚĆ koncepcji, jej autorstwo oraz brak charakteru wdrożeniowego

Pytanie 11: Czy grant nie obejmuje projektów związanych z VR?

Odpowiedź: Nie jest wykluczone aby w ramach budżetu grantu przewidziany był zakup technologii VR, jednak koszt ten powinien być ściśle powiązany z rozwojem koncepcji innowacji.

Państwa pomysł może zakładać testowanie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR. Jednak zakup VR nie może być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem VR. Wszystko więc zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Innowacyjność pomysłu ostatecznie oceniana jest przez Komisję Oceny Wniosków.

Pytanie 10: Czy budżet grantu może przewidywać zakup platformy do prowadzenia szkoleń e-learningowych?

Odpowiedź: Nie jest wykluczone aby w ramach budżetu grantu przewidziany był zakup platformy na której zostaną umieszczone szkolenia e-learningowe, jednak koszt ten powinien być ściśle powiązany z rozwojem koncepcji innowacji.

Państwa pomysł może zakładać testowanie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy. Jednak zakup platformy e-leraningowej nie może być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem platformy. Wszystko więc zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Ponadto warto pamiętać, że przedstawiona koncepcja nie może mieć charakteru wdrożeniowego – tzn. powinien to być pomysł, który zamierzają Państwo dopiero rozwijać i testować w projekcie. Powstałe w projekcie innowacje powinny być dostępne bezpłatnie dla placówek edukacyjnych. Innowacyjność pomysłu ostatecznie oceniana jest przez Komisję Oceny Wniosków.

Pytanie 9: Chcemy zgłosić się w dwóch zespołach. Czy w ramach inkubacji będziemy mogli połączyć projekty dla żłobków i przedszkoli w ramach jednego ‘problemu’?

Odpowiedź: Kooperacja może być zawsze. Jeśli dwa projekty dostaną się do etapu inkubacji, to współpraca na tym etapie nie jest wykluczona.

Pytanie 8: Czy w ramach grantu mogę sfinansować zakup sprzętu do placówki?

Odpowiedź: Zakup sprzętu jest wydatkiem kwalifikowalnym o ile służyć będzie testowaniu pomysłu. Sam zakup nie powinien być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem sprzętu. Wszystko zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Ponadto warto pamiętać, że przedstawiona koncepcja nie może mieć charakteru wdrożeniowego – tzn. powinien to być pomysł, który zamierzają Państwo dopiero rozwijać i testować w projekcie. Powstałe w projekcie innowacje powinny być dostępne bezpłatnie dla placówek edukacyjnych.

Pytanie 7: Czy jeśli chcemy się zgłosić jako dwa podmioty w ramach konsorcjum, wówczas składamy wniosek jako grupa formalna czy nieformalna?

Odpowiedź: Grupa formalna (jako grupy formalne uznajemy podmioty z sektora prywatnego, publicznego, non profit oraz ich konsorcja).

Pytanie 6: Od jakiego wieku można wziąć udział w projekcie?

Odpowiedź: W projekcie POPOJUTRZE 2.0 może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2 osobowego zespołu pracującego nad innowacją. W praktyce pomysł może zgłosić JST, ale też: żłobek, przedszkole, szkoła, ale także grupa nauczycieli, dydaktyków czy nawet rodziców.

Zgłoszenie może złożyć więc :

 • GRUPA FORMALNA: to instytucja, placówka oświatowa, przedsiębiorstwo, gmina, fundacja, stowarzyszenie itd., z której zostanie wytypowany minimum 2-osobowy pełnoletnich osób do pracy nad innowacją.
 • GRUPA NIEFORMALNA: to minimum 2 osoby pełnoletnie, które złożą swój pomysł na innowację społeczną (np. nauczyciele, rodzice, doradcy zawodowi, trenerzy, pracownicy przedsiębiorstw).

Pytanie 5: Jak zapewnić dostępność innowacji społecznej budowanej z myślą o dzieciach przedszkolnych?

Odpowiedź: Dostępność innowacji jest rozumiana jako projektowanie jej w sposób uniwersalny, nie stwarzający barier w dostępie. W zależności od produktów innowacji dostępność będzie wymagać zachowania poszczególnych standardów np. edukacyjnego, szkoleniowego czy edukacyjnego. Wskazówki w tym obszarze wskazane są w dokumencie „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.

Pytanie 4: Czy jeśli składam formularz w imieniu grupy nieformalnej mogę ubiegać się o kryterium premiujące nr 2 brzmiące: „Czy proponowana koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie innowacji społecznej w swojej placówce?” pod warunkiem przedstawienia dokumentu od dyrektora placówki o zgodzie na testowanie?

Odpowiedź: Nie. Dla otrzymania kryterium premiujących niezbędne jest dopełnienie warunku „koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej”. W praktyce premię otrzymują placówki oświatowe aplikujące i testujące u siebie.

Pytanie 3: Czy ewentualne warsztaty odbywają się online czy przewidują Państwo uczestnictwo osobiste?

Odpowiedź: Warsztaty zaprojektowane są jako wsparcie stacjonarne, jednak jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, jesteśmy przygotowani na realizację wsparcia on-line.

Pytanie 2: Czy można zakwalifikować wynagrodzenie trenera (doradcy, konsultanta) jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur) - kiedy będzie on pracował na rzecz tworzenia Innowacji Społecznej? Czy można zakwalifikować koszty delegacji jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur)?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Grant służy opracowaniu i testowaniu innowacji tym samym koszty doradców/ konsultantów są kwalifikowalne.

Pytanie 1: W odniesieniu do zamieszczonych procedur przystąpienia do programu Popojutrze 2.0, mam pytanie dotyczące III Rozdz. - Przeznaczenie grantów i proces inkubacji. Punkt 4, podpunkt c. Cytuję zapis: ``Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na Innowację Społeczną. Nie mogą zawierać kosztów administracyjnych związanych z realizowanym Grantem oraz kosztów ewaluacji Innowacji.`` Co należy rozumieć przez zapis ``kosztów administracyjnych``? Proszę o jakiś przykład.

Odpowiedź: Kosztami administracyjnymi są koszty obsługi grantu oraz związane z realizacją grantu. Przykładowo, w przypadku podmiotów/ instytucji będą nimi m.in. koszty obsługi sekretariatu (np. archiwizacja umowy grantowej, jej przechowywanie), obsługi księgowej grantu czy zarządu (reprezentacja podmiotu), w przypadku wszystkich innowatorów m.in. koszty usług pocztowych/ kurierskich, mediów itp. związanych z prowadzeniem działań grantowych. Koszty kwalifikowalne to koszty merytoryczne bezpośrednio związane z opracowaniem innowacji oraz jej testowaniem.