Scroll to top
FAQ
i3

FAQ w projekcie

czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Pytanie 23: Czy w przypadku aplikacji oraz gier komputerowych jest możliwość zatrudnienia w ramach zespołu profesjonalnego testera danej technologii w celu zapewnienia użytkownikom produktu pozbawionego wad technicznych?

Odpowiedź: Jest to możliwe. Proszę pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośredni służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Pytanie 22: Czy w przypadku konsultanta zewnętrznego możliwe jest zawarcie umowy o dzieło, jeśli zamawiam ekspertyzę lub opracowanie tematu według konkretnych wytycznych?

Odpowiedź: Jest to możliwe. Proszę pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośrednio służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Pytanie 21: Czy jako liderka grupy zawieram umowy z członkami zespołu i konsultantami? Jeśli tak, to czy jest preferowany / wymagany typ umowy i kto w tym przypadku jest stroną zatrudniającą?

Odpowiedź: Realizator nie wymaga przedkładania umów na wykonanie konkretnych zadań związanych z pracą nad koncepcją innowacji. Nie wymagamy także przedłożenia umowy z członkiem zespołu, który pracuje nad innowacją w ramach grupy nieformalnej. W ramach budżetu grantu można zaplanować wydatek związany z pracą zespołu nad innowacją (np. określając liczbę godzin x stawka za godzinę). Można także zaplanować wydatek związany z konsultacją / doradztwem / ekspertyzą. Należy pamiętać, że wszystkie koszty zaplanowane w budżecie grantu powinny bezpośredni służyć rozwojowi koncepcji innowacji.

Pytanie 20: Jak wygląda rozliczanie grantu po stronie grantobiorcy?

Odpowiedź:

Zasady dot. rozliczania grantów reguluje punkt VII procedur.

W umowie grantowej zobowiązujecie się Państwo do realizacji grantu zgodnie z jego przeznaczeniem. Realizator projektu, będzie rozliczał transzę przekazanego grantu poprzez weryfikację i potwierdzenie realizacji zadań przewidzianych w Specyfikacji innowacji oraz na podstawie uzyskanych rezultatów. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą przez Realizatora sprawdzane. Rozliczamy się tylko z etapów prac nad innowacją.

Pytanie 19: Czy projekt powinien być non profit czy może być nastawiony na zysk?

Odpowiedź: Należy pamiętać, że w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. finalny produkt innowacji będzie udostępniany odbiorcom nieodpłatnie. W umowie grantowej zostaną również zawarte zapisy dotyczące praw autorskich gwarantujące możliwie najszerszy bezpłatny dostęp do utworów, które zostaną wypracowane w projekcie. Wzór umowy o przekazanie praw autorskich stanowi załącznik nr 5b do niniejszej Procedury.

Pytanie 18: Czy są może bardziej szczegółowe wytyczne co do wydatków na jakie spożytkowany będzie grant ? Czy np. może być on wydany na wynagrodzenia dla członków projektu lub zatrudnienie dodatkowych osób?

Odpowiedź: Wszystkie koszty w budżecie grantu powinny bezpośrednio dotyczyć rozwoju koncepcji innowacji, być związane z prototypowaniem i testowaniem pomysłu. W ramach budżetu można wycenić pracę członków zespołu, a także zaangażować osobę / zlecić usługę niezbędną do realizacji koncepcji innowacji (np. prace programistyczne / prace graficzne). Informacje dot. budżetu znajdują się w Procedurach, w części III: Przeznaczenie grantów i proces inkubacji. Polecam także zapoznać się z załącznikiem nr 4 do procedur > komplet dokumentów.

Pytanie 17: Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące kwestii dostępności?

Odpowiedź: Dokumenty i pliki dotyczące tego zagadnienia znajdują się na samym dole głównej strony projektu >> WWW

Standardy dostępności >> TU

Więcej o dostępności >> TU

Pytanie 16: Jeżeli wystąpimy o grant jako szkoła, to czy umowa podpisywana jest ze szkołą czy Gminą (organem prowadzącym) ? Czy może ją podpisać dyrektor szkoły? Czy transza wpływa de facto na konto gminy jako pozyskane środki przez szkołę?

Odpowiedź: Umowa może zostać podpisana ze szkołą na podstawie upoważnienia dla dyrektora szkoły od organu prowadzącego. Jeżeli szkoła nie ma konta bankowego prawdopodobnie transza może wpływać na konto gminy – to jednak zostanie ustalone przy podpisywaniu umowy o przyznanie grantu.

Pytanie 15: Czy grupa nieformalna powinna założyć osobne konto bankowe aby otrzymywać transze grantu?

Odpowiedź: NIE, może to być konto już istniejące np. lidera grupy.

Pytanie 14: Czy powstająca fundacja może złożyć zgłoszenie do projektu?

Odpowiedź: Jeżeli Fundacja jest zarejestrowana w KRS – może zgłosić się jako grupa formalna. Jeżeli jednak fundacja jeszcze nie została zarejestrowana w KRS, możecie Państwo zgłosić się jako grupa nieformalna – czyli minimum 2-osoby pełnoletnie, które są gotowe do pracy nad koncepcją innowacji.

Pytanie 13: Czy uzyskanie dodatkowych punktów premiujących na podstawie akredytacji z placówki oświatowej może być poświadczone w formie listu intencyjnego podpisanego przez dowolną osobę reprezentującą władzę szkoły, w którym wskazano, iż szkoła jest zainteresowana wzięciem udziału w procesie testów proponowanej innowacji? Czy w ramach listu powinny być podane jakieś dodatkowe informacje?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem kryterium:

Czy proponowana koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie innowacji społecznej w swojej placówce?

By uzyskać punkty premiujące w ramach przedmiotowego kryterium, należy jednoznacznie wskazać jaką placówkę reprezentuje zespół proponujący daną innowację społeczną oraz potwierdzić, że w przypadku wejścia do procesu inkubacji możliwe będzie przeprowadzenie jej testów w danej placówce (opis powinien być zawierać numer placówki oświatowej).

Pytanie 12: Czy zgłoszenia dokonuje na podstawie formularza w moim przypadku grupy nieformalnej i karty innowacji? Czy jeszcze jakieś dokumenty są niezbędne?

Odpowiedź: Przyjmowanie zgłoszeń zostało opisane w “Procedurach”, które znajdzie Pani tutaj: PROCEDURY

Przyjmowanie zgłoszeń w ramach każdego z naborów będzie trwać minimum 14 dni. Zgłoszenie składać się będzie z:

1. wstępnego Formularza zgłoszeniowego: wg osobnych wzorów dla grup nieformalnych i formalnych, (odpowiednio załącznik 1a i 1b do niniejszych Procedur), zawierającego:

  • podstawowe dane kontaktowe
  • deklarację uczestnictwa w Projekcie, potwierdzającą brak przesłanek do wykluczenia
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Karty Innowacji: wg wzoru 1c do Procedur, zawierającej:

  • opis koncepcji Innowacji Społecznej z obszaru KSZTAŁCENIA
  • prezentację kompetencji i doświadczenia członków grupy: minimum 2 osoby
  • opis sposobu wpisywania się w kryteria premiujące Projektu
  • opis sposobu spełniania wymogu zapewnienia DOSTĘPNOŚCI Innowacji Społecznej
  • oświadczenia potwierdzające INNOWACYJNOŚĆ koncepcji, jej autorstwo oraz brak charakteru wdrożeniowego

Pytanie 11: Czy grant nie obejmuje projektów związanych z VR?

Odpowiedź: Nie jest wykluczone aby w ramach budżetu grantu przewidziany był zakup technologii VR, jednak koszt ten powinien być ściśle powiązany z rozwojem koncepcji innowacji.

Państwa pomysł może zakładać testowanie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR. Jednak zakup VR nie może być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem VR. Wszystko więc zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Innowacyjność pomysłu ostatecznie oceniana jest przez Komisję Oceny Wniosków.

Pytanie 10: Czy budżet grantu może przewidywać zakup platformy do prowadzenia szkoleń e-learningowych?

Odpowiedź: Nie jest wykluczone aby w ramach budżetu grantu przewidziany był zakup platformy na której zostaną umieszczone szkolenia e-learningowe, jednak koszt ten powinien być ściśle powiązany z rozwojem koncepcji innowacji.

Państwa pomysł może zakładać testowanie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy. Jednak zakup platformy e-leraningowej nie może być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem platformy. Wszystko więc zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Ponadto warto pamiętać, że przedstawiona koncepcja nie może mieć charakteru wdrożeniowego – tzn. powinien to być pomysł, który zamierzają Państwo dopiero rozwijać i testować w projekcie. Powstałe w projekcie innowacje powinny być dostępne bezpłatnie dla placówek edukacyjnych. Innowacyjność pomysłu ostatecznie oceniana jest przez Komisję Oceny Wniosków.

Pytanie 9: Chcemy zgłosić się w dwóch zespołach. Czy w ramach inkubacji będziemy mogli połączyć projekty dla żłobków i przedszkoli w ramach jednego ‘problemu’?

Odpowiedź: Kooperacja może być zawsze. Jeśli dwa projekty dostaną się do etapu inkubacji, to współpraca na tym etapie nie jest wykluczona.

Pytanie 8: Czy w ramach grantu mogę sfinansować zakup sprzętu do placówki?

Odpowiedź: Zakup sprzętu jest wydatkiem kwalifikowalnym o ile służyć będzie testowaniu pomysłu. Sam zakup nie powinien być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem sprzętu. Wszystko zależy od koncepcji innowacji, którą Państwo przedstawicie. Ponadto warto pamiętać, że przedstawiona koncepcja nie może mieć charakteru wdrożeniowego – tzn. powinien to być pomysł, który zamierzają Państwo dopiero rozwijać i testować w projekcie. Powstałe w projekcie innowacje powinny być dostępne bezpłatnie dla placówek edukacyjnych.

Pytanie 7: Czy jeśli chcemy się zgłosić jako dwa podmioty w ramach konsorcjum, wówczas składamy wniosek jako grupa formalna czy nieformalna?

Odpowiedź: Grupa formalna (jako grupy formalne uznajemy podmioty z sektora prywatnego, publicznego, non profit oraz ich konsorcja).

Pytanie 6: Od jakiego wieku można wziąć udział w projekcie?

Odpowiedź: W projekcie POPOJUTRZE 2.0 może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2 osobowego zespołu pracującego nad innowacją. W praktyce pomysł może zgłosić JST, ale też: żłobek, przedszkole, szkoła, ale także grupa nauczycieli, dydaktyków czy nawet rodziców.

Zgłoszenie może złożyć więc :

  • GRUPA FORMALNA: to instytucja, placówka oświatowa, przedsiębiorstwo, gmina, fundacja, stowarzyszenie itd., z której zostanie wytypowany minimum 2-osobowy pełnoletnich osób do pracy nad innowacją.
  • GRUPA NIEFORMALNA: to minimum 2 osoby pełnoletnie, które złożą swój pomysł na innowację społeczną (np. nauczyciele, rodzice, doradcy zawodowi, trenerzy, pracownicy przedsiębiorstw).

Pytanie 5: Jak zapewnić dostępność innowacji społecznej budowanej z myślą o dzieciach przedszkolnych?

Odpowiedź: Dostępność innowacji jest rozumiana jako projektowanie jej w sposób uniwersalny, nie stwarzający barier w dostępie. W zależności od produktów innowacji dostępność będzie wymagać zachowania poszczególnych standardów np. edukacyjnego, szkoleniowego czy edukacyjnego. Wskazówki w tym obszarze wskazane są w dokumencie „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.

Pytanie 4: Czy jeśli składam formularz w imieniu grupy nieformalnej mogę ubiegać się o kryterium premiujące nr 2 brzmiące: „Czy proponowana koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie innowacji społecznej w swojej placówce?” pod warunkiem przedstawienia dokumentu od dyrektora placówki o zgodzie na testowanie?

Odpowiedź: Nie. Dla otrzymania kryterium premiujących niezbędne jest dopełnienie warunku „koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej”. W praktyce premię otrzymują placówki oświatowe aplikujące i testujące u siebie.

Pytanie 3: Czy ewentualne warsztaty odbywają się online czy przewidują Państwo uczestnictwo osobiste?

Odpowiedź: Warsztaty zaprojektowane są jako wsparcie stacjonarne, jednak jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, jesteśmy przygotowani na realizację wsparcia on-line.

Pytanie 2: Czy można zakwalifikować wynagrodzenie trenera (doradcy, konsultanta) jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur) - kiedy będzie on pracował na rzecz tworzenia Innowacji Społecznej? Czy można zakwalifikować koszty delegacji jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur)?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Grant służy opracowaniu i testowaniu innowacji tym samym koszty doradców/ konsultantów są kwalifikowalne.

Pytanie 1: W odniesieniu do zamieszczonych procedur przystąpienia do programu Popojutrze 2.0, mam pytanie dotyczące III Rozdz. - Przeznaczenie grantów i proces inkubacji. Punkt 4, podpunkt c. Cytuję zapis: ``Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na Innowację Społeczną. Nie mogą zawierać kosztów administracyjnych związanych z realizowanym Grantem oraz kosztów ewaluacji Innowacji.`` Co należy rozumieć przez zapis ``kosztów administracyjnych``? Proszę o jakiś przykład.

Odpowiedź: Kosztami administracyjnymi są koszty obsługi grantu oraz związane z realizacją grantu. Przykładowo, w przypadku podmiotów/ instytucji będą nimi m.in. koszty obsługi sekretariatu (np. archiwizacja umowy grantowej, jej przechowywanie), obsługi księgowej grantu czy zarządu (reprezentacja podmiotu), w przypadku wszystkich innowatorów m.in. koszty usług pocztowych/ kurierskich, mediów itp. związanych z prowadzeniem działań grantowych. Koszty kwalifikowalne to koszty merytoryczne bezpośrednio związane z opracowaniem innowacji oraz jej testowaniem.