Scroll to top
rekrutacja
i6

ETAP 1: REKRUTACJA

Rekrutacja do POPOJUTRZE 2.0 jest aktywna, składa się z opisanych poniżej kroków i odbywa się przy zaangażowaniu naszego Stałego Zespołu Ekspertów.

ETAPY REKRUTACJI

KROK I. Przyjmowanie zgłoszeń
KROK II. Ocena zgłoszeń i preselekcja zgłoszeń z największym potencjałem
KROK III. Preinkubacja pomysłów edukująca Innowatorów Społecznych i przygotowująca ich do właściwej oceny
KROK IV. Selekcja Innowacji Społecznych przez Komisję Oceny Wniosków, zawarcie umów o powierzenie grantów i przyznanie grantów.

NABORY

I nabór: 22.09-06.10.2020 r. (ZAKOŃCZONY)
II nabór: 08-23.03.2021 r. ( W TOKU)
III nabór: 08-09.2021 r.
IV nabór: 02-03.2022 r.

O dokładnych terminach i harmonogramach poszczególnych naborów będziemy informować w zakładce NABÓR.

KROK I. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

DO POPOJUTRZE 2.0 możesz zgłosić się jako:

  • GRUPA FORMALNA tj. reprezentacja podmiotu z sektora prywatnego, publicznego, non profit i/lub ich konsorcjum
  • GRUPA NIEFORMALNA tj. reprezentacja składająca się z minimum 2 pełnoletnich osób fizycznych.

Zarówno grupa formalna jak i nieformalna Innowatorów Społecznych musi się składać z minimum 2 osób. Przy czym PAMIĘTAJ, że w danym naborze możesz wystąpić jako członek wyłącznie JEDNEJ GRUPY, składającej JEDNĄ KONCEPCJĘ INNOWACJI SPOŁECZNEJ. Jeśli masz więcej pomysłów lub gotowość wystąpienia w większej liczbie zespołów – zapraszamy do kolejnych naborów.

zgłoszenia

Zgłoszenia w ramach każdego z naborów będziemy przyjmować przez minimum 14 dni. Bądź na bieżąco i śledź informacje na naszych stronach www.

Zgłoszenia do projektu dokonasz TU.

KROK II. OCENA ZGŁOSZEŃ

I PRESELEKCJA ZGŁOSZEŃ Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM

CZĘŚĆ 1. Ocena formalna.

Zgłoszenia poprawne FORMALNIE oceniane będą MERYTORYCZNIE.

 

CZĘŚĆ 2. Ocena merytoryczna.

W oparciu o kryteria podstawowe (koncepcja innowacji, zespół) oraz premiujące przedstawione poniżej.

PUNKTACJA

 • KRYTERIUM 1. Koncepcja innowacji: 0-60 pkt. w tym:
  • istotność, realność i uniwersalność zidentyfikowanego problemu: 0-20 pkt.
  • unikatowość rozwiązania: 0-20 pkt.
  • skalowalność rozwiązania: 0-20 pkt.
 • KRYTERIUM 2. Zespół: 0-40 pkt., w tym:
  • doświadczenie: 0-20 pkt.
  • motywacja do realizacji projektu: 0-20 pkt.
 • KRYTERIA PREMIUJĄCE:
  • innowacja dotyczy edukacji formalnej: 5 pkt.
  • zgłaszający reprezentują podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie Innowacji Społecznej w swojej placówce: 5 pkt.

Zgłoszenie w podstawowej ocenie merytorycznej (kryterium 1+ 2) może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za koncepcję innowacji oraz zespół, z tym zastrzeżeniem, że pozytywnie ocenione zostaną wyłącznie zgłoszenia, które uzyskają minimum 50 pkt.

Punkty premiujące otrzymają wyłączenie zgłoszenia ocenione pozytywnie (minimum 50 pkt.) i zawierające uzasadnienie wskazujące w jaki sposób dana Innowacja Społeczna spełnia dane kryterium.

Wynik oceny merytorycznej Twojego zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną oceny dwóch Ekspertów. Na podstawie dokonanej oceny ułożymy listę rankingową, uszeregowaną w kolejności malejącej, wg liczby uzyskanych punktów. Ocena merytoryczna kończy się preselekcją zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie preinkubacji. Zakładamy, że w ramach każdego z naborów wybierzemy 36 zgłoszeń, zastrzegamy jednak, iż jest to wartość uśredniona. Łącznie do preinkubacji zakwalifikowanych zostanie w Projekcie 144 zgłoszeń.

KROK III. PREINKUBACJA

POMYSŁÓW EDUKUJĄCA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH I PRZYGOTOWUJĄCA ICH DO WŁAŚCIWEJ OCENY

Proces preinkubacji będzie prowadzony przy pomocy narzędzi z metody design thinking – Innowatorzy w ramach każdego z naborów zostaną podzieleni na 4 podgrupy warsztatowe liczące po 9 zespołów, różnorodne pod względem koncepcji i zasobów. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, inspiracji i uczenia się od siebie nawzajem.

Preinkubacja będzie trwać do trzech miesięcy od daty zakończenia preselekcji i odbędzie się przy wsparciu metodyczno-merytorycznym Ekspertów. Warsztatowa formuła spotkań, konieczność zaangażowania czasu na tym etapie bez gwarancji otrzymania grantu i odwaga w zrealizowaniu badań na odbiorcach i użytkownikach Innowacji Społecznych pozwolą nam ocenić rzeczywistą motywację Innowatorów zespołów i ich gotowość do wdrożenia Innowacji.

Etap Preinkubacji w Projekcie składa się z następujących elementów wsparcia:

WARSZTAT I

(czas trwania: 1 dzień x 8 godz.): Celem jest zaprezentowanie metody pracy (design thinking) w Projekcie:

  • pomoc Innowatorom w identyfikacji kluczowych interesariuszy ich koncepcji
  • przygotowanie do przeprowadzenia wywiadów identyfikujących potrzeby użytkowników/ odbiorców Innowacji
  • pierwsza faza wsparcia w formie mentoringu eksperckiego.

MENTORING EKSPERCKI

czyli pomoc Innowatorom w adaptacji założeń pracy z Innowacją Społeczną do wymogów metody design thinking:

  • wsparcie w przygotowaniu scenariuszy wywiadów, doborze użytkowników, trening metody
  • wsparcie w przełożeniu wiedzy z wywiadów na koncepcję składaną do oceny
  • motywacja do pracy.

WYWIADY Z UŻYTKOWNIKAMI

których celem jest identyfikacja rzeczywistych potrzeb osób, dla których projektowana jest Innowacja Społeczna i nauka wnioskowania z wiedzy uzyskiwanej w ten sposób:

  • Innowatorzy otrzymują kontakty do potencjalnych użytkowników/ odbiorców adekwatnych do specyfiki Innowacji Społecznej
  • przeprowadzenie przez nich min. 2 wywiadów w potencjalnymi użytkownikami/ odbiorcami Innowacji Społecznej (faktyczne przeprowadzenie wywiadów jest przedmiotem losowej weryfikacji)

WARSZTAT II

(czas trwania: 1 dzień x 8 godz.): celem jest podsumowanie badań i zdefiniowanie problemu (niezaspokojonej potrzeby użytkownika/ odbiorcy Innowacji):

  • przepracowywanie informacji z wywiadów, poszukiwanie insightów i definicja kierunków poszukiwań rozwiązania problemu
  • warsztat jest kontynuacją eksperckiego mentoringu i pomaga dopracować koncepcję IS (narzędzia: persony, mapa insightów, definicja problemu, propozycja wartości).

ważne

Obowiązek

Preinkubacji

Wsparcie odbywać się będzie w Poznaniu, Warszawie lub innym mieście umożliwiającym budowę grupy warsztatowej Innowatorów. Dla osób z grup nieformalnych uczestniczących w preinkubacji przewidzieliśmy możliwość zwrotu kosztów dojazdu i/lub noclegu. Podczas warsztatów Innowatorzy będą pracować z rekwizytami/ wydrukami wielkoformatowymi oraz zapewnimy im wyżywienie.

W przypadku przyjęcia do preinkubacji, pamiętaj, że udział w niej jest OBOWIĄZKOWY – wymagana jest obecność minimum 1 osoby wchodzącej w skład grupy formalnej lub nieformalnej na każdym z etapów – w przypadku niedopełnienia wymogu obecności na warsztatach lub realizacji wywiadów, skreślimy grupę z listy preinkubowanych i tym samym nie stanie ona do dalszego etapu selekcji.

Na koniec preinkubacji Innowatorzy będą opracowywać Koncepcję Innowacji.

KROK IV. SELEKCJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

PRZEZ KOMISJĘ OCENY WNIOSKÓW I ZAWARCIE UMÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Na zakończenie preinkubacji, w ramach każdego z naborów, Innowatorzy opracują Koncepcję Innowacji Społecznej i staną do jej prezentacji przed Komisją Oceny Wniosków, odpowiedzialną za selekcję 18 najciekawszych Innowacji Społecznych do etapu grantu i dalszej inkubacji.

Koncepcje poprawne FORMALNIE oceniane będą MERYTORYCZNIE.

PUNKTACJA

 • KRYTERIUM 1. Koncepcja innowacji: 0-60 pkt. w tym:
  • istotność, realność i uniwersalność zidentyfikowanego problemu: 0-20 pkt.
  • unikatowość rozwiązania: 0-20 pkt.
  • skalowalność rozwiązania: 0-20 pkt.
 • KRYTERIUM 2. Zespół: 0-40 pkt., w tym:
  • doświadczenie: 0-20 pkt.
  • motywacja do realizacji projektu: 0-20 pkt.
 • KRYTERIA PREMIUJĄCE:
  • innowacja dotyczy edukacji formalnej: 5 pkt.
  • zgłaszający reprezentują podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie Innowacji Społecznej w swojej placówce: 5 pkt.

Zgłoszenie w podstawowej ocenie merytorycznej (kryterium 1+ 2) może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za koncepcję innowacji oraz zespół, z tym zastrzeżeniem, że pozytywnie ocenione zostaną wyłącznie zgłoszenia, które uzyskają minimum 50 pkt.

Punkty premiujące otrzymają wyłączenie zgłoszenia ocenione pozytywnie (minimum 50 pkt.) i zawierające uzasadnienie wskazujące w jaki sposób dana Innowacja Społeczna spełnia dane kryterium.

OCENA

Wynik oceny merytorycznej koncepcji stanowi średnią arytmetyczną oceny trzech Ekspertów. Na podstawie dokonanej oceny układana jest lista rankingowa, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Ocena merytoryczna Koncepcji Innowacji Społecznych kończy się selekcją Innowacji do etapu grantu i inkubacji oraz zaproszeniem wybranych Innowatorów do zawarcia umów grantowych. Założyliśmy, że w ramach każdego z naborów wybierzemy 18 Innowacji do etapu grantu i inkubacji, zastrzegamy jednak, iż jest to wartość uśredniona, a łącznie w Projekcie założono przyznanie 72 grantów.

Zapoznaj się z Kartą używaną przez Ekspertów, dzięki temu poznasz szczegółowe kryteria oceny zgłoszenia