Scroll to top
etapy

ETAP 2: REALIZACJA GRANTU I INKUBACJA

Ten etap ma za zadanie nadać pełen impet rozwojowi Waszych innowacji społecznych. Obejmuje iteracyjną pracę, na którą składają się warsztaty, praca z odbiorcami innowacji i opracowywanie kolejnych generacji prototypów. Pamiętaj, że Innowatorzy zakwalifikowani do grantu mają obowiązek uczestniczyć w procesie inkubacji i realizować grant zgodnie z procesem wsparcia. Podobnie jak na etapie preinkubacji, także i tu zespół musi być na warsztatach reprezentowany przez min. jednego członka. Inkubacja w projekcie będzie prowadzona przy użyciu narzędzi design thinking i obejmie:

CZĘŚĆ 1.

Pierwsze prototypowanie

 • Wywiady z użytkownikami:
  • Informacja zwrotna od Ekspertów dla Grantobiorców odnośnie luk zidentyfikowanych w zakwalifikowanych Koncepcjach Innowacji Społecznej
  • druga fala wywiadów (samodzielna praca Grantobiorcy)

 

 • Tutoring:
  • każdy zespół Grantobiorców otrzyma wsparcie Tutora, który będzie prowadził go przez etap inkubacji
  • zadaniem Tutora będzie opieka i doradzanie Grantobiorcom
  • Tutor jest także odpowiedzialny za organizację wsparcia ekspertów o profilu wymaganym dla danej Innowacji Społecznej

 

 • Warsztat 3:
  • cel: dopracowanie koncepcji Innowacji Społecznej
  • budowa pierwszego prototypu
  • syntetyzowanie wiedzy z drugiej fali wywiadów o opracowanie szkicowego prototypu – przejście z poziomu koncepcji na poziom konkretnych rozwiązań
  • przygotowanie Grantobiorców do kolejnego etapu testowania.

Rezultat CZĘŚCI 1:
dopracowana koncepcja Innowacji Społecznej w formie pierwszego prototypu.

CZĘŚĆ 2.

Przygotowanie do wdrażania w wybranym środowisku, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie (współpraca z grupą docelową)

 • Testy pierwszego prototypu:
  • trzecia fala pracy z użytkownikami, po raz pierwszy z wykorzystaniem prototypu
  • testowanie prototypu przez użytkowników o uzyskanie informacji od użytkowników

 

 • Tutoring:
  • zakres jw. w Części 1
  • synteza dotychczas zgromadzonej wiedzy i wytyczne do dalszej pracy z Innowacją Społeczną

 

 • Warsztat 4:
  • cel: zbudowanie koncepcji Innowacji w wersji 2.0 i przygotowanie do opracowania drugiego – zaawansowanego prototypu
  • instruktaż budowy prototypu z uwzględnieniem warstwy funkcjonalnej, estetycznej i wdrożeniowej (prototyp powinien zawierać wszystkie docelowe aspekty danej Innowacji Społecznej, np. narzędzia, instrukcje i być możliwy do testowania w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych docelowych warunków użytkowania Innowacji, także bez wsparcia Grantobiorców)
  • wymiana doświadczeń pomiędzy Grantobiorcami

 

 • Prototypowanie 2:
  • opracowanie przez Grantobiorców drugiego prototypu (ze wsparciem mentoringu eksperckiego).

 

Rezultat CZĘŚCI 2:
prototyp IS drugiej generacji, uwzględniający wyniki testów pierwszego prototypu i opinii ekspertów.

CZĘŚĆ 3.

Testowanie w skali mikro trwające maks. 6 miesięcy i przeprowadzone na małej grupie użytkowników/odbiorców lub w 1 organizacji

 • Testy prototypu:
  • prowadzone na kolejnej grupie potencjalnych użytkowników, a celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt. użyteczności i skuteczności Innowacji

 

 • Tutoring:
  • zakres jak w Częściach 1 i 2 rozszerzony o wsparcie w dotarciu do nowych potencjalnych użytkowników

 

 • Warsztat 5:
  • cel: podsumowanie testów w skali mikro i opracowanie wytycznych dla ostatecznej wersji produktu

 

 • Prototypowanie finalne:
  • opracowanie przez Grantobiorców finalnego produktu Innowacji Społecznej.

 

Rezultat CZĘŚCI 3: produkt finalny przeznaczony do przedwdrożeniowej ewaluacji i oceny eksperckiej.

inkubacja
i5

Wchodząc w proces inkubacji, z każdym Grantobiorcą opracowujemy Specyfikację innowacji (SIN), która stanowi MAPĘ DROGOWĄ dla dalszych prac.

Zapoznaj się ze wzorem Specyfikacji Innowacji Społecznej.

Specyfikacja zawierać będzie:

  • merytoryczny opis koncepcji, podzielony na etapy wsparcia z opisem cząstkowych i finalnych wskaźników produktów i planowanych rezultatów osiągnięcia celów
  • finansowy plan przedsięwzięcia powiązany z w/w etapami i osiągniętymi rezultatami, od których realizacji zależeć będzie rozliczanie grantu i przekazywanie kolejnych transz.

SIN będzie stanowić załącznik do Umowy o powierzenie grantu.

Zapoznaj się ze wzorem Umowy o powierzenie grantu.

Granty będą wypłacane trzech transzach:

  • na prototyp 1 i jego testowanie (zaliczka)
  • na prototyp 2 i jego testowanie (zaliczka)
  • po produkcie finalnym (refundacja).

Pamiętaj, że grant może być przeznaczone wyłącznie na Innowację Społeczną. Jego budżet nie może zawierać kosztów administracyjnych związanych z realizowanym Grantem oraz kosztów ewaluacji Innowacji. Jednocześnie, zgodnie z umową nadzór nad prawidłowością realizacji grantu nie obejmuje sprawdzania dowodów księgowych dokumentujących wydatki poniesione przez Grantobiorcę.