Scroll to top
news!

II Nabór - przyjmowanie Wstępnych SIN

Informujemy, że nabór Wstępnych SIN potrwa od 7 lipca 2021 do 30 lipca 2021. 

Dokumenty można wypełnić również za pośrednictwem formularza online:  WSTĘPNA SIN.

UWAGA! Złożone Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W przypadku składania Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznej poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

Zgodnie z harmonogramem dla Naboru II planowany termin obrad KOW to 26-27.08.2021 r. w Poznaniu.