Scroll to top
zgłoszenie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: KONCEPCJA INNOWACJI

Koncepcja Innowacji
KONCEPCJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ W OBSZARZE KSZTAŁCENIA składana jako podsumowanie etapu PREINKUBACJI w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE POWR.04.01.00-00-I108/19

II.1 KRÓTKI OPIS INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Opisz, w maksymalnie 1500 znaków, kluczowe założenia modelu innowacji społecznej w obszarze KSZTAŁCENIA, jaki planujecie stworzyć i przetestować. Tworząc opis korzystajcie z pomocniczych pytań:

1. Na jaki problem społeczny odpowiada Wasza innowacja?
2. Kogo ten problem dotyczy?
3. Jak planujecie rozwiązać ten problem?
4. Co będzie produktem Waszej innowacji?
5. Jak planujecie sprawdzić czy Wasza innowacja działa?

II.2 CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNEGO ODBIORCY INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1. Wskaż proszę KTO jest odbiorcą innowacji społecznej (maksymalnie 3 grupy odbiorców; liczebność, zasięg, oddziaływanie, cechy charakterystyczne).
2. Wskaż proszę POTRZEBĘ odbiorcy (opis jakie niezrealizowane potrzeby, bariery lub trudności doświadcza obecnie odbiorca projektowanej innowacji społecznej; opis negatywnych konsekwencji niezaspokojenia potrzeby/nierozwiązania problemu). UWAGA! Nie myl odbiorcy z użytkownikiem, który jest osobą/podmiotem wykorzystującym innowację społeczną w celu wsparcia odbiorców.

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące ISTOTNOŚCI, REALNOŚCI I UNIWERSALNOŚCI problemu, na jaki odpowiedzią będzie proponowana innowacja społeczna.
Jeśli wyróżniasz grupy odbiorców, ale w części formularza identyfikujesz, że np. oczekiwane wartości czy sposób dostarczania wartości do danej grupy są zbieżne z inną grupą, nie powielaj tych samych opisów, ale jedynie umieść odwołanie (np. jak w przypadku grupy 1) oraz wskaż ewentualne różnice.

II.3 WARTOŚĆ DOSTARCZANA PRZEZ INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ

1. Opisz proszę jaką WARTOŚĆ dostarczy projektowana innowacja społeczna w kontekście zdiagnozowanych powyżej potrzeb i barier grupy odbiorców.
2. Opisz w jaki sposób grupa odbiorców radzi sobie dzisiaj z uzyskiwaniem tej wartości, a także w jaki sposób Twoja innowacja społeczna umożliwi/ułatwi osiąganie tej wartości i w konsekwencji gdzie leży szansa dla rozpowszechnienia Twojej innowacji społecznej.
3. Opisz WARTOŚĆ DODANĄ Twojej innowacji społecznej, tj. pozytywne efekty jej upowszechnienia dla innych niż główne grupy odbiorców oraz inne pozytywne efekty jej upowszechnienia.
4. Wskaż co może być negatywną konsekwencją upowszechnienia Twojej innowacji społecznej dla głównych grup odbiorców oraz ewentualnie innych grup.

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące ISTOTNOŚCI, REALNOŚCI I UNIWERSALNOŚCI problemu, na jaki odpowiedzią będzie proponowana innowacja społeczna oraz kryterium dotyczące SKALOWALNOŚCI ROZWIĄZANIA.

II.4. OPIS INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1. Opisz co składa się na PRODUKTY Twojej innowacji społecznej, tj. fizyczne lub wirtualne elementy, które będą się na nią składać. Opisz sposób działania Twojej innowacji społecznej, tj. w jaki sposób będzie dostępna dla jej odbiorców oraz w jaki sposób będzie im dostarczać strumień wartości.
2. Opisz w jaki sposób Twoja innowacja społeczna będzie odpowiadać na potrzeby, bariery i problemy grupy odbiorców.
3. Wskaż na przewagi proponowanej innowacji społecznej względem obecnie dostępnych sposobów dostarczania wartości oczekiwanej przez grupę odbiorców.
4. Formułując odpowiedzi na powyższe punkty skoncentruj się na CELU innowacji społecznej, ale także na mechanizmie realizującym ten cel oraz kluczowych atrybutach projektowanej innowacji społecznej.
5. Opisz w jaki sposób zostanie zapewniona DOSTĘPNOŚĆ innowacji. Opisz w jaki sposób zostanie zapewniona DOSTĘPNOŚĆ innowacji. Opisz w jaki sposób zostanie zapewniona DOSTĘPNOŚĆ innowacji pod kątem spełnienia Standardów Dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące UNIKATOWOŚCI ROZWIĄZANIA, na jaki odpowiedzią będzie proponowana innowacja społeczna oraz kryterium dotyczące SKALOWALNOŚCI ROZWIĄZANIA i warunek DOSTĘPNOŚCI.


II.5. MIERNIKI SUKCESU INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1. Wskaż skąd będzie wiadomo, że cel został osiągnięty, tj. w jaki sposób będziemy wiedzieć, że Twoja innowacja społeczna działa – przynosi pozytywne efekty.
2. Opisz system mierzenia efektów projektowanej innowacji społecznej.
3. Wskaż przewagi proponowanej innowacji społecznej, w zakresie możliwości pomiaru jej efektywności, względem istniejących rozwiązań.

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące UNIKATOWOŚCI ROZWIĄZANIA.

II.6. DLACZEGO TWÓJ PROJEKT JEST INNOWACJĄ SPOŁECZNĄ W OBSZARZE KSZTAŁCENIA?

1. Innowacje społeczne to nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Sam termin innowacji, zapożyczony z sektora technologicznego, stał się odpowiedzią na liczne problemy i kryzysy społeczne zachodzące w UE.
2. Getting more from less for more, co można tłumaczyć jako osiąganie znacznie lepszych rezultatów, wykorzystując mniejsze zasoby, w celu przysporzenia korzyści większej liczbie ludzi. Koncepcja ta jest kluczem dla efektywnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Jest ona bowiem przeciwwagą dla tradycyjnego inwestowania w badania i rozwój, co pociąga za sobą coraz większe nakłady na coraz lepsze produkty, które jednak są dostępne często dla coraz mniejszej liczby bogatych odbiorców. Współczesna innowacja społeczna nie polega na inwestowaniu wielkich pieniędzy i drogich zasobów w produkcję np. bardzo drogiej szczepionki, która byłaby dostępna dla bardzo wąskiego grona odbiorców.
3. Dzisiejsza innowacja społeczna powinna stymulować wykorzystanie mniejszych zasobów w celu produkcji większej ilości produktów dostępnych dla większej grupy odbiorców.
4. Opisz jak Twój projekt spełnia warunki uznania go za innowację społeczną.
5. Opisz dlaczego Twoją koncepcję można uznać za innowację społeczną z obszaru kształcenie.
6. Przedstaw opis innowacyjności odnoszący się do skali ogólnopolskiej.

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące UNIKATOWOŚCI ROZWIĄZANIA oraz kryterium dotyczące SKALOWALNOŚCI ROZWIĄZANIA. W tym też punkcie Panel Ekspertów będzie rozstrzygał o zgodności koncepcji innowacji społecznej z obszarem merytorycznym projektu. Negatywna ocena w tym aspekcie powodować będzie negatywną ocenę całej koncepcji.

II.7. WPROWADZENIE INNOWACJI SPOŁECZNEJ DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA

1. Dlaczego właśnie Twoja innowacja społeczna ma szanse na upowszechnienie?
2. Co może stać się przeszkodą do upowszechnienia Twojej innowacji społecznej?
3. Kto będzie użytkownikiem innowacji społecznej?
4. Opisz pomysł na upowszechnienie innowacji?
5. Jakie zasoby są potrzebne do realizacji upowszechnienia?
6. Wskaż co jest niezbędne dla zachowania trwałości Innowacji?

II.8. KLUCZOWI INTERESARIUSZE I ICH ROLA W PROJEKTOWANEJ INNOWACJI SPOŁECZNEJ

1. Jacy inni interesariusze będą istotni przy projektowanej innowacji społecznej.
2. Jaka będzie ich rola w projektowanym systemie?
3. Jaki będzie mechanizm budowania zaangażowania po ich stronie?

II.9. PLANOWANY SPOSÓB PRACY NAD INNOWACJĄ SPOŁECZNĄ
1. Jak zamierzasz pracować nad projektem innowacji społecznej? Przedstaw opis w podziale na etapy.
2. W szczególności przedstaw jak będziesz ją testował i w jakim systemie kolejnych przybliżeń dochodził do rozwiązania, które będzie faktycznie odpowiadało na potrzeby odbiorców? Testowanie w projekcie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
3. Prace powinny być podzielone na 3 etapy:

  a. Prototyp 1 i jego testowanie
  b. Prototyp 2 i jego testowanie
  c. Prototyp – wersja końcowa

4. Do poszczególnych etapów przypisz budżet: niezbędne wydatki oraz ich uzasadnienie. Realizator przedstawi standardy cen dla najczęściej występujących wydatków. Ich przekroczenie będzie możliwe o ile przedstawisz racjonalne uzasadnienie wskazujące, iż proponowane przez Ciebie stawki są rynkowe i wynikają ze szczególnych założeń. W przypadku wydatków, które nie zostaną uwzględnione w standardach cen będziesz poproszony o przedstawienie uzasadnienia dla proponowanego poziomu ceny.
5. Na koniec każdego etapu wskaż rezultat/y cząstkowy/e lub końcowy/e:

  a. Rezultaty powinny nawiązywać co najmniej do przewag danej Innowacji Społecznej, o których mowa w pkt. V. W przypadku rezultatów cząstkowych ich parametry lub opis jakościowy powinny określać na jakim poziomie dana przewaga jest uzyskiwana na danym etapie oraz po czym poznasz, że Innowacja działa.
  b. Wskaźniki ilościowe zarówno dla Prototypów jak i testowania (testowanie powinno mieć skalę mikro i obejmować odpowiednio 3-5 użytkowników i /lub 5-10 odbiorców Innowacji).
  c. Wskaż łączną kwotę wnioskowanego grantu.

NR ETAPU
1: Prototyp 1 i jego testowanie
BUDŻET ETAPU

Pozycja 1 *

UWAGA! W zależności od tego czy reprezentujesz podmiot, który ma prawo do odliczenia podatku VAT czy też nie, budżet powinien być wyrażony w kwotach netto (jeśli masz prawo do odliczenia podatku VAT) lub brutto (jeśli takiego prawa nie posiadasz). Konstruując budżet pamiętaj o właściwym ujmowaniu wydatków. W przypadku przyznania Tobie grantu będziesz składać stosowne oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
Cena jednostkowa *

Pozycja 2
Cena jednostkowa

Pozycja 3
Cena jednostkowa

Pozycja 4
Cena jednostkowa

Pozycja 5
Cena jednostkowa

Pozycja 6
Cena jednostkowa

Pozycja 7
Cena jednostkowa

Pozycja 8
Cena jednostkowa

Pozycja 9
Cena jednostkowa

Pozycja 10
Cena jednostkowa

NR ETAPU
2: Prototyp 2 i jego testowanie
BUDŻET ETAPU

Pozycja 1 *
Cena jednostkowa *

Pozycja 2
Cena jednostkowa

Pozycja 3
Cena jednostkowa

Pozycja 4
Cena jednostkowa

Pozycja 5
Cena jednostkowa

Pozycja 6
Cena jednostkowa

Pozycja 7
Cena jednostkowa

Pozycja 8
Cena jednostkowa

Pozycja 9
Cena jednostkowa

Pozycja 10
Cena jednostkowa

NR ETAPU
3: Prototyp – wersja finalna (produkt końcowy)BUDŻET ETAPU

Pozycja 1 *
Cena jednostkowa *

Pozycja 2
Cena jednostkowa

Pozycja 3
Cena jednostkowa

Pozycja 4
Cena jednostkowa

Pozycja 5
Cena jednostkowa

Pozycja 6
Cena jednostkowa

Pozycja 7
Cena jednostkowa

Pozycja 8
Cena jednostkowa

Pozycja 9
Cena jednostkowa

Pozycja 10
Cena jednostkowa

OPIS REZULTATU KOŃCOWEGO

1. Opis rezultatu końcowego powinien być możliwie szczegółowy tj. z czego będzie się składało rozwiązanie (wszystkie elementy fizyczne i niematerialne).
2. Podobnie jak rezultat cząstkowy, rezultat końcowy winien być opatrzony wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi pozwalającymi na ocenę czy/w jakim stopniu zdołałeś osiągnąć założone przewagi danej innowacji społecznej, które zostały zdefiniowane w pkt. V.
3. Jeśli dysponujecie schematami, wstępnymi wizualizacjami i innymi narzędziami, które mogą na etapie opracowywania specyfikacji innowacji pomóc w konkretyzacji rezultatu końcowego, mogą stać się załącznikami do specyfikacji innowacji.
4. Wskaż w jakiej postaci/formie przekażesz rezultat końcowy (dokumentowanie).

II.11. ZESPÓŁ

1. W tej część Twoim zadaniem jest zaprezentowanie zespołu pracującego nad innowacją społeczną w taki sposób, by wskazać na faktyczne przygotowanie do jej opracowania i wdrożenia.
2. W szczególności przedstaw dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie i inne kwalifikacje. Już raz wypełniałeś/aś podobny punkt. Teraz przedstaw kluczowe informacje, które wiążą się z przedmiotem innowacji społecznej oraz procesem jej opracowywania.
3. Tu także opisz motywację do dalszych prac. Opisz Wasze zaangażowanie w preinkubację oraz gotowość do prac na etapie inkubacji. Wskaż w jakim stopniu grant jest niezbędny do realizacji innowacji. Opisz, dlaczego praca nad modelem innowacji jest dla Was ważna.
4. W przypadku, jeśli zespół liczy więcej niż 2 osoby, wstaw dodatkowe komórki.
5. Oddziel/ oznacz zespół zgłoszony do projektu na etapie PRESELEKCJI, wskaż osoby, które dołączyły/ poszerzyły zespół.
Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium dotyczące ZESPOŁU.


II.12. KRYTERIA PREMIUJĄCE

1. Spośród poniższych punktów wypełnij tylko te, które są uzasadnione ze względu na specyficzne założenia/cechy innowacji społecznej.
2. Na podstawie tego punktu przyznawane będą punkty za spełnienie kryteriów premiujących. Punkty nie będą przyznawane, jeśli Twoja innowacja społeczna będzie niejako przy okazji dostępna dla wskazanych poniżej grup premiowanych.
III. OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisana/y będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczam, że:
1. proponowany projekt jest Innowacją Społeczną z obszaru KSZTAŁCENIA;
2. proponowany projekt polega na powstaniu oraz przetestowaniu innowacji i NIE MA CHARAKTERU WDROŻENIOWEGO;
3. proponowany projekt jest INNOWACYJNY;
4. proponowany projekt nie powiela rozwiązań już wdrożonych, inkubowanych w Polsce;
5. proponowany projekt nie powiela działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i wsparcia zaplanowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, nie pozyskałem/łam na realizację opisanej w projekcie innowacji środków z funduszy strukturalnych ani publicznych i nie zachodzą przesłanki podwójnego finansowania wydatków;
6. jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia i potwierdzam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym na dzień jego składania;
7. jestem/jesteśmy autorem/-ami pomysłu na innowację społeczną, pomysł nie narusza praw autorskich, majątkowych etc. osób/podmiotów trzecich;
8. akceptuję Procedury realizacji projektu grantowego i oświadczam, że przy wypełnianiu niniejszego formularza kierowałem się ich zapisami.


* Podpis czytelny lub podpis nieczytelny z pieczęcią imienną ALBO podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
W przypadku grupy nieformalnej podpisy składają wszystkie osoby wchodzące w skład grupy.