Scroll to top

INNOWATORZY

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Weronika Wiśniewska – specjalista ds. doradztwa zawodowego – psycholog, pracownik Centrum Doradztwa Zawodowego Młodzieży w Poznaniu, zawodowo zajmuje się diagnostyką i poradnictwem indywidualnym, prowadzeniem zajęć grupowych dla uczniów, rodziców i doradców zawodowych w formie warsztatów, seminariów oraz spotkań online, tworzy treści informacyjne i pomoce dydaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opracowuje dokumenty strategiczne z zakresu doradztwa zawodowego m.in. Poznański Ramowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Szkół Podstawowych, Standardy doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych, prowadzi konsultacje metodyczne dla doradców zawodowych oraz wsparcie szkół w opracowywaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego i standardów WSDZ

Joanna Królak – psycholog, doradca zawodowy, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach edukacji szkolnej: szkoła podstawowa, szkoła branżowa pierwszego stopnia i technikum, 9 lat doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych, tworzenie indywidualnych planów kariery z uczniami, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą

Mariusz Nowicki – psycholog, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych, wieloletni realizator zadań w ramach projektów aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej, tworzenie indywidualnych diagnoz, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą

Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – zajmuje się wspieraniem organizacji rzemiosła w zakresie nauki zawodu w rzemieślniczym modelu kształcenia, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach promujących naukę zawodu, w spotkaniach z dziećmi i rodzicami w szkołach podstawowych, prowadzi szkolenia i seminaria dla doradców zawodowych, koordynuje i organizuje proces potwierdzania kwalifikacji zawodowych egzaminami czeladniczymi, mistrzowskimi i sprawdzającymi, udziela pomocy pracodawcom i organizacjom samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie dualnego kształcenia zawodowego, przygotowuje materiały analityczno-informacyjne na temat efektów potwierdzania kwalifikacji zawodowych, współuczestniczy w pracach wielu zespołów eksperckich

Monika Nowicka – Specjalista w Wydziale Oświaty WIR w Poznaniu – zajmuje się obsługą egzaminów, współpracuje z instytucjami oświatowymi, m. in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie nauki zawodu oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych, aktywnie promuje dualny system kształcenia zawodowego w rzemiośle, prowadzi prelekcje dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych na temat kształcenia zawodowego w rzemiośle

Magdalena Nowaczyk – Specjalista w Wydziale Oświaty WIR w Poznaniu – zajmuje się obsługą egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, współpracuje z instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym mi.in. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.  Aktywnie promuje dualny system kształcenia w rzemiośle, prowadzi prelekcje dla uczniów szkół podstawowych na temat kształcenia zawodowego w rzemiośle

Małgorzata Maciejewska – Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty w WIR w Poznaniu –zajmuje się obsługą egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, przygotowywaniem i organizacją imprez oraz materiałów promujących kształcenie zawodowe, promocją nauki zawodu oraz egzaminów w rzemiośle

Agnieszka Smarsz – Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach – w ramach obowiązków zawodowych sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz promowania praktycznej nauki zawodu, organizuje i prowadzi spotkania z uczniami szkół podstawowych, organizuje wycieczki uczniów do firm rzemieślniczych, jest współtwórczynią Obornickiego Fyrtla Rzemieślniczego, zaangażowana w Program „Otwarta Firma”, którego realizacja polega na organizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu

INNOWACJA

Z PASJĄ W RZEMIOŚLE

Scenariusze zajęć dla doradców zawodowych o rzemieślniczej nauce zawodu.

W Polsce  obserwuje się niechęć do nauki w szkole branżowej, określając ją jako szkołę ostatniego wyboru. Powyższy stereotyp utrwala się w społeczeństwie, wskutek czego wielu uczniów z góry zakłada, że nie wybiera tej drogi kształcenia, nie dając sobie szans na poznanie systemu, możliwości jakie daje oraz korzyści, które wpływają na dalszą edukację,  przyszłość zawodową i sytuację ekonomiczną.

Przekreślenie tej drogi skutkuje często dokonaniem wyboru szkoły nieadekwatnej do zainteresowań i zasobów, może powodować frustracje, problemy wychowawcze i edukacyjne oraz nieukończenie szkoły. Z drugiej strony na rynku pracy dostrzegamy brak specjalistów, których kształci się w szkołach branżowych I stopnia. To dodatkowy efekt społeczno-gospodarczy obserwowanego problemu.

Z uwagi na niechęć uczniów do nauki w szkole branżowej oraz niewystarczające przygotowanie doradców zawodowych do popularyzacji kształcenia branżowego w szkołach, dostrzegamy jako problem do rozwiązania wsparcie ich w tym procesie poprzez dostarczenie narzędzi do edukacji własnej oraz młodzieży w zakresie wyboru kształcenia branżowego. Rozwój tych kompetencji będzie możliwy poprzez budowę modelu edukacyjnego składającego się z gotowych pakietów scenariuszy lekcji o kształceniu branżowym i zawodach wraz z narzędziami i materiałami do ich przeprowadzenia. Zakładamy, że w wyniku nabytych kompetencji wiedza i pozytywna opinia o szkolnictwie branżowym będzie rosła.

Innowacja