Scroll to top

INNOWATORKI

Monika Krawczyk
Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską Uniwersytetu Śląskiego. Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS oraz lektor polskiego języka migowego – obecnie na Uniwersytecie Warszawskim.
Pomysłodawca innowacji – odpowiada za przygotowanie materiałów/scenariuszy oraz przygotowanie scenariuszy do filmików w polskim języku migowym, a także nadzór nad częścią merytoryczną projektu.

Małgorzata Talipska
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. Dostępności Filologii Polskiego Języka Migowego i Nauczania Polskiego Języka Migowego. Przewodnicząca I i II kadencji Polskiej Rady Języka Migowego, organu doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Członek Komisji Ekspertów ds. Głuchych przy Rzeczniku PRaw Obywatelskich, Członkini wielu innych gremów eksperckich. Wykłądowca akademicki i badaczka w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Migowego i Bałtystki Uniwersytet Warszawski.

Marta Demianiuk
Absolwentka bibliologii i informacji naukowej. Prowadzi blog: bibliofilembyc. Zajmuje się recenzowaniem książek, korektą i redakcją językowa artykułów, publikacji pisanych przez osoby głuche.

INNOWACJA

Język Polski? Język Mój? TAK!

- platforma edukacyjna języka polskiego jako języka obcego

Głównym celem innowacji społecznej jest zniesienie bariery językowej i danie możliwości całkiem innego rozwiązania edukacyjnego, jakim jest nauczanie internetowe dla specjalnych grup odbiorców: nauczycieli mających styczność z uczniami głuchymi w szkołach specjalnych, głuchych uczniów szkół specjalnych oraz dorosłych odbiorców, którym zależy na wysokiej jakości w życiu społeczno-zawodowym. Taka platforma będzie również dostosowana specjalnie pod potrzeby językowe odbiorców – będzie zapewniony polski język migowy.

Platforma będzie odpowiadać na potrzeby rozwojowe znajomości języka polskiego jako języka obcego – dzięki wstępnemu opanowaniu znajomości języka polskiego jako języka obcego będzie można czynić dalsze kroki w nauce języka polskiego, będzie podstawą do dalszego rozwoju językowego. Pozwoli zauważyć podstawowe błędy językowe typu odmiany przez przypadki, błędy w odmianach rodzajów męskich i żeńskich (na przykład „ta” mysz, „ten” sędzia) czy słownictwo typu singularia tantum. Platforma będzie podzielona na trzy grupy odbiorców – jest to istotne, dlatego, że te grupy są zupełnie niezależne od siebie.

Innowacja