Scroll to top

INNOWATORKI

BEATA BORKOWSKA
Z wykształcenia przedszkolanka – nauczyciel przedszkola, pedagog socjalny i pracownik socjalny. Ponad trzydzieści lat pracuje w przedszkolu z dziećmi w grupach niejednorodnych wiekowo (czyli w jednej grupie są dzieci w wieku od 2,5 do 7. roku życia). W swojej pracy zawsze dużą wagę przykładała nie tylko do pracy z dziećmi, ale także do nawiązywania dobrej współpracy z rodzicami i tworzenia środowiska wychowawczego, które sprzyja zarówno poczuciu bezpieczeństwa dzieci, jak również ich harmonijnemu (wszechstronnemu) rozwojowi.

Od niemal dekady zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem kształcenia dla nauczycieli. Są to szkolenia, kursy i konferencje oraz podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim, które poza zakorzenieniem w pedagogice waldorfskiej charakteryzują się dużą interdyscyplinarnością.

Codzienne doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i praca warsztatowa z dorosłymi na studiach i konferencjach, są źródłem refleksji i inspiracji dotyczących rozwoju człowieka w wielu aspektach (zarówno pod względem kompetencji ruchowo-motorycznych, jak również psychologicznych i osobowościowych).

Prywatnie jest mamą dwójki dorosłych dzieci.

ELŻBIETA CICHOŃ
Z wykształcenia nauczyciel, pedagog, terapeuta neurorozwojowy i logopeda. Od 2007 roku pracuje z dziećmi, rodzicami i nauczycielami prowadząc indywidualną praktykę terapeutyczną, konsultacje, warsztaty i szkolenia.  Specjalizuje się w diagnozie i terapii Integracji Sensorycznej i INPP. W pracy z dziećmi inspiruje się pedagogiką Emmi Pikler, pedagogiką waldorfską, Integracją Bilateralną, The Extra Lesson i Gimnastyką Bothmera.

Zafascynowana ruchem i rozwojem fizycznym dzieci. Z dużym zainteresowaniem obserwująca, w jaki sposób kompetencje ruchowe wpływają na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.

Prywatnie mama Janka i Heleny, którzy są na co dzień  największym źródłem nauki i inspiracji.

INNOWACJA

Szkolny Program Harmonijnego Rozwoju Ruchowego

Celem innowacji jest stworzenie szkolnego programu ruchowego, który będzie mógł być wykorzystany podczas zajęć edukacji zintegrowanej. Innowacja skierowana jest do nauczycieli i uczniów klas 1-3.

Innowacja odpowiada na jedne z kluczowych problemów edukacyjnych dzieci, czyli specyficzne trudności w uczeniu się. Ich źródło leży w nieharmonijnym rozwoju fizycznym dzieci. Obecnie w polskim systemie edukacyjnym nie ma systemowego rozwiązania, dzięki któremu możliwe byłoby wczesne diagnozowanie tego typu trudności. Brak również programów wsparcia dla dzieci, które pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego i osiągnięcia gotowości szkolnej, mają trudności z nauką pisania, czytania i matematyki oraz wykazują trudności natury emocjonalnej i społecznej.

Problem ten rozwiązujemy poprzez udostępnienie szkołom powszechnego, bezpłatnego pakietu ćwiczeń do codziennego wykorzystania podczas lekcji edukacji zintegrowanej. Materiał ten jest spójny z podstawą programową. Dodatkowo do dyspozycji nauczycieli jest bateria diagnostyczna, która pozwala w prosty sposób wcześnie znaleźć potencjalne przyczyny trudności dziecka, jeśli mają one swoje źródło w rozwoju fizycznym.

Produktem końcowym innowacji jest „Szkolny Program Harmonijnego Rozwoju Ruchowego’’ do wykorzystania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podczas lekcji. Obejmuje materiały do pracy dla nauczyciela i uczniów w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, wierszyków, rymowanek z zakresu języka polskiego, angielskiego, matematyki i przyrody, a także ćwiczenia grafomotoryczne i body percussion. Program SPHRR zdecydowanie uatrakcyjni każdą lekcję. Zajmuje on kilka minut – najbardziej sprawdza się na początku lekcji lub w przerwie śródlekcyjnej. Program ten pomoże nie tylko zharmonizować rozwój ruchowy dzieci, ale również poprawi zdolności do skupienia uwagi wzrokowej i słuchowej, koncentracji i pamięci dzieci, obustronną koordynację, pomaga zapamiętać strony i kierunki, poprawi zdolności matematyczne i przestrzenne dzieci.

Innowacja