Scroll to top
FAQ
i3

FAQ w projekcie

czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Pytanie 1: W odniesieniu do zamieszczonych procedur przystąpienia do programu Popojutrze 2.0, mam pytanie dotyczące III Rozdz. - Przeznaczenie grantów i proces inkubacji. Punkt 4, podpunkt c. Cytuję zapis: ``Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na Innowację Społeczną. Nie mogą zawierać kosztów administracyjnych związanych z realizowanym Grantem oraz kosztów ewaluacji Innowacji.`` Co należy rozumieć przez zapis ``kosztów administracyjnych``? Proszę o jakiś przykład.

Odpowiedź: Kosztami administracyjnymi są koszty obsługi grantu oraz związane z realizacją grantu. Przykładowo, w przypadku podmiotów/ instytucji będą nimi m.in. koszty obsługi sekretariatu (np. archiwizacja umowy grantowej, jej przechowywanie), obsługi księgowej grantu czy zarządu (reprezentacja podmiotu), w przypadku wszystkich innowatorów m.in. koszty usług pocztowych/ kurierskich, mediów itp. związanych z prowadzeniem działań grantowych. Koszty kwalifikowalne to koszty merytoryczne bezpośrednio związane z opracowaniem innowacji oraz jej testowaniem.

Pytanie 2: Czy można zakwalifikować wynagrodzenie trenera (doradcy, konsultanta) jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur) - kiedy będzie on pracował na rzecz tworzenia Innowacji Społecznej? Czy można zakwalifikować koszty delegacji jako koszt grantu (w odniesieniu do zał nr 4 procedur)?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z odpowiedzią powyżej. Grant służy opracowaniu i testowaniu innowacji tym samym koszty doradców/ konsultantów są kwalifikowalne.

Pytanie 3: Czy ewentualne warsztaty odbywają się online czy przewidują Państwo uczestnictwo osobiste?

Odpowiedź: Warsztaty zaprojektowane są jako wsparcie stacjonarne, jednak jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, jesteśmy przygotowani na realizację wsparcia on-line.

Pytanie 4: Czy jeśli składam formularz w imieniu grupy nieformalnej mogę ubiegać się o kryterium premiujące nr 2 brzmiące: „Czy proponowana koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej, zakładający testowanie innowacji społecznej w swojej placówce?” pod warunkiem przedstawienia dokumentu od dyrektora placówki o zgodzie na testowanie?

Odpowiedź: Nie. Dla otrzymania kryterium premiujących niezbędne jest dopełnienie warunku „koncepcja Innowacji Społecznej jest zgłaszana przez osoby reprezentujące podmiot z systemu edukacji formalnej”. W praktyce premię otrzymują placówki oświatowe aplikujące i testujące u siebie.

Pytanie 5: Jak zapewnić dostępność innowacji społecznej budowanej z myślą o dzieciach przedszkolnych?

Odpowiedź: Dostępność innowacji jest rozumiana jako projektowanie jej w sposób uniwersalny, nie stwarzający barier w dostępie. W zależności od produktów innowacji dostępność będzie wymagać zachowania poszczególnych standardów np. edukacyjnego, szkoleniowego czy edukacyjnego. Wskazówki w tym obszarze wskazane są w dokumencie „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.